Blog

Zobacz nasze realizacje

zobacz


Pokrycia dachowe
Zduny

kontakt
Strona główna Blog Rola i zadania Inspektora Nadzora Inwestorskiego

Rola i zadania Inspektora Nadzora Inwestorskiego

Rola i zadania Inspektora Nadzora Inwestorskiego Rola, obowiązki i prawa dotyczące funkcji Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Na każdej budowie realizowanej w oparciu o pozwolenie na budowę poza Kierownikiem
Budowy może zostać również ustanowiona funkcja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jednak nie na każdej budowie jest Inspektor nadzoru Inwentarskiego zatem od czego to zależy?
Kim jest inspektor Nadzoru Inwestorskiego? jakie ma obowiązki? jakie prawa?

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uczestnikiem procesu budowlanego który reprezentuje
interesy inwestora w procesie budowlanym.

Kiedy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy powołać?


Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy powołać w chwili gdy taki obowiązek nałoży organ
administracji architektoniczno – budowlanej stanowi o tym Ustawa Prawo budowlane Art.
19. 1. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może w decyzji o pozwoleniu na
budowę nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a
także obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim
stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na
środowisko. Jednak niezależenie od decyzji organów państwowych Inwestor ma prawo
powołać Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w każdym momencie trwania procesu
budowlanego takie prawo daje mu Ustawa Prawo budowlane Art. 18. 2. Inwestor może
ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie.

Jakie obowiązki ma Inspektor Nadzoru Inwestorskiego?


Zgodnie z prawem budowlanym Art. 25. do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru
inwestorskiego należy:

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji
z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu
tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 (który stanowi: Wyroby wytworzone w celu
zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych
umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spełnienie podstawowych wymagań, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych
wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku
krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych – również
zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.);

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i
przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czyn-nościach odbioru gotowych
obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie
inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Jakie prawa ma Inspektor Nadzoru Inwestorskiego?


Zgodnie z prawem budowlanym Art. 26. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:​

1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób
lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia
ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów
potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z
art. 10, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania
urządzeń technicznych;

2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować
niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Rola i zadania Kierownika Budowy?

W przypadku zlecenia budowy hali, inwestycji generalnemu wykonawcy, często to właśnie z rąk firmy wkonującej obiekt występuje Kierownik Budowy.
Kim jest Kierownik Budowy? jakie są jego zadania? Dowiesz się tego z naszego kolejnego artykułu.

 Kierownik Budowy

Jeżeli jesteś zainteresowany produkcją konstrukcji stalowej bądź budową hali, zapraszamy do kontaktu.

 KontaktStalmach - Solidna konstrukcja współpracy.

Planujesz budowę hali?


Wypełnij nasz formularz a przygotujemy
dla Ciebie bezpłatną i niezobowiązującą wycenę Twojej inwestycji.

Formularz

Aktualności

08.07.2020
Praca - Monter Konstrukcji Stalowych

W związku z rozwojem naszej Firmy obecnie rekrutujemy na stanowisko:

..


więcej
Projektowanie, Produkcja, Montaż Hal Stalowych i Konstrukcji Stalowych.  Zapewniamy Bezpłatna wycena, Doradztwo, Jakość potwierdzoną znakiem CE
biuro@stalmach.com.pl

+48 62 722 7902