logo

Planujesz
budowę hali?

Formularz

Zobacz nasze
realizacje!

Realizacje

Jakie obiekty nie wymagają pozwolenia na budowę w 2021r. ?

Jakie obiekty nie wymagają pozwolenia na budowę w 2021r. ?

 

Zapraszamy do zapoznania się z rozporządzeniem Kancelarii Sejmu wydanego na przełomie 2019/2020 z informacjami, na jakie obiekty nie musisz starać się o pozwolenia na budowę, wraz z ich objaśnieniem.

Jeżeli nie jesteś pewien czy Twój obiekt, wiata, garaż, altana, może zostać wybudowany bez konieczności zgłaszania, zapraszamy do kontaktu.

Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających
zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2,
przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
b) płyt do składowania obornika,
c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę,
d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i
wysokości nie większej niż 7 m,
e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2,
f) silosów na kiszonkę;
1a) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar
oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały
zaprojektowane;

 

 

2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub
przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni
zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może
przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
2a) wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych
jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni
zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może
przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;
2b) wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych
i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
2c) wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której
znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo
mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może
przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki;
2d) wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna
liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2
powierzchni działki;

3) przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3
na dobę;
3a) zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;

4) altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia
13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r. poz.2176);

5) wiat przystankowych i peronowych;

6) parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako
zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach
stanowiących własność Skarbu Państwa;

7) wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;

8) parkometrów z własnym zasilaniem;
8a) stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317, 1356 i 2348)
oraz punktów ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 17 tej ustawy, z wyłączeniem
infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w rozumieniu art. 2
pkt 3 tej ustawy;

9) boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;

10) miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;

 

11) zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych
drogach;
11a) zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych
drogach;
11b) przepustów o średnicy do 100 cm;
11c) urządzeń instalowanych w pasie drogowym dróg publicznych, wraz
z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi elementami
wyposażenia:
a) służących do zarządzania drogami, w tym do wdrażania inteligentnych
systemów transportowych,
b) służących do zarządzania ruchem drogowym, w tym urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c) o których mowa w art. 13o ust. 1 i art. 20g ust. 1 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r.
poz. 698 i 730);

12) tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem
i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie
określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż
przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;

13) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy
rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na
cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;

14) obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia
poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych,
rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;

15) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2;

16) pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony
pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:
a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,
b) uprawiania wędkarstwa,
c) rekreacji;

17) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych
umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu
morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;

18) pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;

19) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem
o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych
w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
19a) sieci:
a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
b) wodociągowych,
c) kanalizacyjnych,
d) cieplnych,
e) (uchylona)
f) gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;

20) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;
20a) telekomunikacyjnych linii kablowych;
20aa) podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych;
20b) kanalizacji kablowej;

21) urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:
a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,
b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu
jakości wód podziemnych,
c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;

22) obiektów małej architektury;

23) ogrodzeń;

24) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót
budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów
używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych
i pomiarach geodezyjnych;

25) tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty
wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na
terenach przeznaczonych na ten cel;

26) znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem
parków narodowych i rezerwatów przyrody;

27) instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku;

28) obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności
regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze
(Dz. U. z 2019 r. poz. 725 i 730) w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż
węglowodorów;

29) poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności: stanowisk obronnych,
przepraw, budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji
tymczasowych oraz obiektów kontenerowych, lokalizowanych na terenach
zamkniętych wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej do prowadzenia
ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem obozowisk polowych oraz umocnień
terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki.

To nie wszystko

Pozwolenie na Budowę a Plan Zagospodarowania Przestrzennego!

Jeżeli sprawdziłeś, że Twoja działka klasyfikuję się do budowy np. wiaty i jej wielkość nie przekroczy 35m2, nie oznacza to, że możesz przystąpić do prac. Kolejny krok, jaki musisz podjąć to zapoznanie się z planem zagospodarowania przestrzennego dla Twojej lokalizacji. W planie mogą występować zapisy, które uniemożliwią Ci realizacje projektu t.j. zakaz budowy obiektów powyżej 3m wysokości, bądź zakaz budowy dodatkowych obiektów dla działek mniejszych niż 400m2.

Jeżeli brakuje obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Twojej lokalizacji, to przed rozpoczęciem robót, należy wystąpić do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla naszej inwestycji.

Nasza budowa w przeciwnym wypadku może być potraktowana jako samowola budowlana i zostać pociągnięta do odpowiedzialności prawnej.

Jeżeli jesteś zainteresowany budową, którejś z ww. pozycji tyczących się bezpośrednio z naszą branżą, zapraszamy do kontaktu.

Stalmach – Solidna konstrukcja współpracy.

Planujesz budowę hali?

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi naszymi artykułami

odnośnie budowy hali stalowej.

Poradnik Inwestora

Bądź z nami na bieżąco

Jeżeli chcesz dostawać powiadomienia o nowych artykułach, brać udział w konkursach jak i obserwować nasze materiały filmowe – zapraszamy do polubienia naszych social media!

Klienci, Partnerzy o Nas:

Dziękujemy za zaufanie!

“Wszystkie prace wykonane przez w/w firmę nie budzą zastrzeżeń, odznaczają się wysoką jakością i terminowością! Prace wykonywane są z zachowaniem wszystkich wymogów technologicznych oraz zgodnie z sztuką budowlaną.”

Firma Tomar – Maszyny Budowlane

„Z pełną odpowiedzialnością polecamy firmę Pana Marka Machowskiego jako solidnego partnera inwestycyjnego, charakteryzującego się przy tym bogatym doświadczeniem, rzetelnością i sumiennością.”

Stanisław Rembisz – właściciel firmy Kobex

“Współpraca z firmą Stalmach układała się prawidłowo i z całą pewnością możemy polecić ją jako solidne przedsiębiorstwo, które gwarantuje wysoką jakość wykonywanych robót budowlanych.”

Przemysław Banaszak – właściciel firmy FTB