logo

Planujesz
budowę hali?

Formularz

Zobacz nasze
realizacje!

Realizacje

Rola i zadania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Rola, obowiązki i prawa dotyczące funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Na każdej budowie realizowanej w oparciu o pozwolenie na budowę poza Kierownikiem
Budowy może zostać również ustanowiona funkcja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jednak nie na każdej budowie jest Inspektor nadzoru Inwentarskiego zatem od czego to zależy?
Kim jest inspektor Nadzoru Inwestorskiego? jakie ma obowiązki? jakie prawa?

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uczestnikiem procesu budowlanego który reprezentuje
interesy inwestora w procesie budowlanym.

Kiedy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy powołać?

 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy powołać w chwili gdy taki obowiązek nałoży organ administracji architektoniczno – budowlanej. Stanowi o tym Ustawa Prawa Budowlanego.

Art. 19. 1.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może w decyzji o pozwoleniu na
budowę nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko. Jednak niezależenie od decyzji organów państwowych Inwestor ma prawo powołać Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w każdym momencie trwania procesu budowlanego takie prawo daje mu Ustawa Prawo budowlane

Art. 18. 2.

Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie.

 

 

Jakie obowiązki ma Inspektor Nadzoru Inwestorskiego?

Zgodnie z prawem budowlanym Art. 25. do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru
inwestorskiego należy:

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji
z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu
tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 (który stanowi: Wyroby wytworzone w celu
zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych
umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spełnienie podstawowych wymagań, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych
wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku
krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych – również
zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.);

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i
przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czyn-nościach odbioru gotowych
obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie
inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

 

Jakie prawa ma Inspektor Nadzoru Inwestorskiego?

Zgodnie z prawem budowlanym Art. 26. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:​

1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób
lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia
ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów
potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z
art. 10, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania
urządzeń technicznych;

2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować
niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Rola i zadania kierownika budowy

 

W przypadku zlecenia budowy hali, inwestycji generalnemu wykonawcy, często to właśnie z rąk firmy wkonującej obiekt występuje Kierownik Budowy.


Kim jest Kierownik Budowy? jakie są jego zadania? Dowiesz się tego z naszego kolejnego artykułu.

 

Stalmach – Solidna konstrukcja współpracy

Planujesz budowę hali?

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi naszymi artykułami

odnośnie budowy hali stalowej.

Poradnik Inwestora

Bądź z nami na bieżąco

Jeżeli chcesz dostawać powiadomienia o nowych artykułach, brać udział w konkursach jak i obserwować nasze materiały filmowe – zapraszamy do polubienia naszych social media!

Klienci, Partnerzy o Nas:

Dziękujemy za zaufanie!

“Wszystkie prace wykonane przez w/w firmę nie budzą zastrzeżeń, odznaczają się wysoką jakością i terminowością! Prace wykonywane są z zachowaniem wszystkich wymogów technologicznych oraz zgodnie z sztuką budowlaną.”

Firma Tomar – Maszyny Budowlane

„Z pełną odpowiedzialnością polecamy firmę Pana Marka Machowskiego jako solidnego partnera inwestycyjnego, charakteryzującego się przy tym bogatym doświadczeniem, rzetelnością i sumiennością.”

Stanisław Rembisz – właściciel firmy Kobex

“Współpraca z firmą Stalmach układała się prawidłowo i z całą pewnością możemy polecić ją jako solidne przedsiębiorstwo, które gwarantuje wysoką jakość wykonywanych robót budowlanych.”

Przemysław Banaszak – właściciel firmy FTB