logo

Planujesz
budowę hali?

Formularz

Zobacz nasze
realizacje!

Realizacje

Rola i zadania Kierownika Budowy

Najważniejsza osoba na budowie.

 

Zastanawialiście się Państwo jaką rolę w procesie budowlanym pełni Kierownik Budowy? jakie ma obowiązki? za co odpowiada? jakie ma prawa? Czego Państwo możecie od niego wymagać będąc inwestorem? Czy można łączyć tą funkcję z innymi?

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi wytycznymi odnośnie kompetencji tego czego możemy wymagać od Kierownika Budowy.

Do podstawowych obowiązków zgodnie z art. 22 Prawa Budowlanego do kierownika budowy należy:

 

1) protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;

2) prowadzenie dokumentacji budowy;

3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

3a) koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:
a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno,
b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów;

3b) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o których mowa w art. 21a ust. 3, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

3c) wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych;

3d) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;
3e) zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów, zgodnie z art. 10;

4) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;

5) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

6) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;

7) zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

8) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

9) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2.

Zgodnie z Art. 23 Kierownik budowy ma prawo:

1) występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

2) ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych.

Poniżej odpowiedź na jedno z najczęściej zadawanych pytań czy łączenie
funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru jest dozwolone?

Odpowiadamy: Zgonie z Art. 24. 1. Prawa
Budowlanego Łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest dopuszczalne.

Dodatkowo wyjaśniamy że łączenie na tej samej budowie funkcji kierownika budowy z funkcją Projektanta, Geodety i Geologa jest dopuszczalne o ile osoba pełniąca funkcje kierownika budowy ma odpowiednie uprawnienia.

Kierownik Budowy – Stalmach

 

W celu zapewnienia właściwej jakości, organizacji prac na najwyższym poziomie oraz solidności wykonanych robót na Państwa obiektach, polecamy naszych
Kierowników. Nasi specjaliści nie tylko zapewnią właściwe tempo prac ale także skoordynują cały projekt i zadbają o właściwe przygotowanie i prowadzenie  dokumentacji w trakcie trwania budowy tak aby czas od zakończenia robót do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i zakończenia całego procesu budowlanego był możliwie najkrótszy.

Inżynierowie bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu przy budowie m. in. hal stalowych, podejmą się nadzoru jak i odpowiedzialności kompletnego wykonania robót budowlanych.

Mając świadomość jakości wykonania naszych produktów jak i sposób montażu obudowy poprzez nasze brygady, zapewniamy Państwu, jak i naszym Kierownika pełną rzetelność oraz komfort przebiegu prac.

Decydując się na współpracę z nami poprzez projekt, produkcję jak i montaż hali stalowej, bierzemy pełną odpowiedzialność za realizację inwestycji począwszy od fundamentów po wykończenie i zamknięcie obiektu.

Jeżeli szukasz sprawdzonego i doświadczego nadzoru dla swojej inwestycji, zapraszamy do kontaktu.

Stalmach Marek Machowski
E-mail: biuro@stalmach.com.pl
Telefon: +48 62 722 79 02

Planujesz budowę hali?

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi naszymi artykułami

odnośnie budowy hali stalowej.

Poradnik Inwestora

Bądź z nami na bieżąco

Jeżeli chcesz dostawać powiadomienia o nowych artykułach, brać udział w konkursach jak i obserwować nasze materiały filmowe – zapraszamy do polubienia naszych social media!

Klienci, Partnerzy o Nas:

Dziękujemy za zaufanie!

“Wszystkie prace wykonane przez w/w firmę nie budzą zastrzeżeń, odznaczają się wysoką jakością i terminowością! Prace wykonywane są z zachowaniem wszystkich wymogów technologicznych oraz zgodnie z sztuką budowlaną.”

Firma Tomar – Maszyny Budowlane

„Z pełną odpowiedzialnością polecamy firmę Pana Marka Machowskiego jako solidnego partnera inwestycyjnego, charakteryzującego się przy tym bogatym doświadczeniem, rzetelnością i sumiennością.”

Stanisław Rembisz – właściciel firmy Kobex

“Współpraca z firmą Stalmach układała się prawidłowo i z całą pewnością możemy polecić ją jako solidne przedsiębiorstwo, które gwarantuje wysoką jakość wykonywanych robót budowlanych.”

Przemysław Banaszak – właściciel firmy FTB